Any 2022

DIPUTACIÓ DE GIRONA:

1. ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 3 de maig de 2022 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022” i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

INVERSIONS Inversió en millora dels camins i Rehabilitació Rectoria Sant Grau 12.000,00 €
DESPESA CORRENT Manteniment de camins  i manteniment de la xarxa d’aigua municipal  23.658,35 €
COOPERACIÓ CULTURAL Despeses culturals 6.292,65 €
NOVES TECNOLOGIES Inversió en equipament informàtic 616,81 €
CAMINS Actuacions en camins 1.600,00 €
Secretaria/Intervenció Subvenció del cost del servei 10.000,00 €
TOTAL   54.167,81 €

 


Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 5 de juliol de 2022 ha concedit a l’ajuntament de SALES DE LLIERCA una subvenció de 20.514,21 € dins la convocatòria de subvencions del “Fons econòmic de caràcter extraordinari” pels següents conceptes:

Despeses corrents:

Manteniment de la xarxa de camins municipals: 5.500 €

Manteniment del parc infantil: 1.500 €

Inversions:

Inversió a la xarxa d’aigua municipal: 13.514,21 €

TOTAL SUBVENCIÓ: 20.514,21 €


2. ÀREA DE MEDI AMBIENT – DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona en data 17 de maig de 2022, ha concedit a l’ajuntament de Sales de Llierca una subvenció de 2.378,25 €  per executar actuacions previstes en l’instrument d’ordenació del bosc comunal de Sales de Llierca, dins el “Programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis línia 1“.

És una continuació de les accions que es van iniciar l’any passat dins el bosc comunal de Sales.

Línia 1: Pla de l’Acció

La Diputació de Girona en data 2 d’agost de 2022 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’ajuntament de Sales de Llierca pel Servei de comptabilitat i gestió energètica dels anys 2022 i 2023 amb els següents imports:

Subvenció any 2022: 108 €

Subvenció any 2023: 108 €


3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA – DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció Extraordinària

En data 5 d’abril de 2022 el President de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sales de Llierca una subvenció exclosa de concurrència pública per un import de 25.000 €, per al finançament de les obres de Millora del camí de Gitarriu. L’actuació consisteix en el formigonatge d’un tram del camí de Gitarriu (per Sadernes), per tal de continuar la millora de la vialitat d’aquest camí. La memòria tècnica ha estat redactada pel Servei d’Enginyeria (Assistència i Cooperació als Municipis) de la Diputació de Girona i contempla un pressupost d’execució per contracte de 30.418,88 €.